Molí de sant Pere o Molí de l’Abadessa

La Barcelona dels Burgs ( tornar al mapa)

Entorn del monestir de sant Pere de Puel·les es trobava el casal[1] de sant Pere, que “tenia quatre molins i, encara que no està documentat fins al 1153 quan es construí un nou molí, creiem que pot ser tan antic com el casal del Clot o del Soler”[2].

L’actual carrer de les Basses de sant Pere, nom què li ve donat “per les basses dels molins fariners que l'abadessa de sant Pere permeté establir per a utilitat dels veïns”[3]. Les basses “s’obrien davant del Molí de Sant Pere i actuaven com a dipòsit regulador dels cabdals del Rec Comtal. “Lo Garballador”, devia correspondre a l’esplanada que existí davant del Molí, destinat antigament a garbellar el gra del molí fariner del Monestir de sant Pere de les Puel·les, que havia estat construït sobre el Rec Comtal”[4] .

El molí medieval va subsistir fins a finals del segle XIX quan fou enderrocat.

 

 

[1] El casal era l'edifici on hi havia un o més molins, entesos coma màquines compostes de roda i mola. A la documentació trobem el terme <<molins» com a sinònim de casal (casal de molins del Clot o Molins del Clot), i pera designar el molí també s'utilitzava el terme «roda» o, menys sovint, «mola». Ortí Gost, P.; 1993, pàg. 245

[2] Sánchez Martínez, M.(ed.); 1993, pàg. 247

[4] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 142Bibliografia

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona

Miró i Alaix, C., Orengo Romeu, H. A., Ejarque, A.; 2015, “El Rec Comtal com l'aigua dibuixa la ciutat”, V Congrés d'Arqueologia medieval i moderna a Catalunya, Barcelona. 22-25 de maig de 2014,  Vol. 1: Monogràfic: La ciutat, Ajuntament de Barcelona- Associació Catalana Recerca Arqueologia Medieval (ACRAM), pàg. 21-38

Nomenclàtor Barcelona:   http://w10.bcn.cat/APPS/nomenclator/frcontent.jsp?idioma=0

Ortí Gost, P.; 1993, “L'explotació d'una renda reial : Els molins del rec comtal de Barcelona fins al segle XIII”, Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval (Anuario de Estudios Medievales, Anejo 27), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, pàg. 243-273

Sánchez Martínez, M.(ed.); 1993, “L'explotació d'una renda reial: els molins del Rec Comtal de Barcelona fins al segle XIII”, Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, pàg. 243-275