Casa dels Queralt - Casa del comte de santa Coloma

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Els Queralt, llinatge provinent de santa Coloma de Queralt, amb el títol de barons de Queralt, tenien una casa al carrer Ample cantonada amb la plaça de Framenors.

L’any 1599 Pere VII de Queralt i Icart va obtenir del rei Felip II el títol de comte de santa Coloma, i des d'aleshores la casa de la plaça de Framenors fou coneguda amb el  nom de casa del comte de santa Coloma.

El seu fill Dalmau de Queralt i Codina, conegut com a Dalmau III de Queralt, segon comte de santa Coloma, fou virrei de Catalunya. “A l'hora d'esclatar, l'any 1640, la Guerra dels Segadors, mori tràgicament en la confusió de la lluita. Els revoltats volien calar foc a la casa; els frares de sant Francesc, que n'eren veïns, ho evitaren, defensant la porta amb la custòdia a les mans. En aquell temps els avalots populars encara podien tenir aquesta mena d'aturador. La casa, tal corn era en el segle XVII, perdurà fins en una època molt moderna”[1].

 

 

[1] Duran i Sanpere, A.; 1972, pàg. 439Bibliografia

Chorén Tosar, J.; 2015, “Noves dades sobre l'origen i evolució del barri de la Mercè de Barcelona”, V Congrés d’Arqueologia medieval i moderna a Catalunya (Barcelona 22-25 de maig de 20149, Vol. 1 (Monogràfic: La ciutat), pàg. 219-232

Duran i Sanpere, A.; 1972, “Barcelona i la seva història. Vol I: La formació d'una gran ciutat”, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, pàg. 433-440