Casa fàbrica Carafí

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

Amb  l’aparició de les primeres fàbriques d’indianes a Barcelona, sorgeix un nou tipus d’edificació: la casa-fàbrica. No es coneix gaire de com era la seva distribució interna, doncs el projecte presentat per obtenir la llicència municipal, obra d’un mestre d’obres de confiança, només dibuixava una simple delineació de la façana, car era l’únic “’aspecte regulat per les ordenances, és a dir, l’àmbit públic de les construccions”[1]. Eren, en el seu conjunt, unes construccions adscrites estilísticament al neoclassicisme acadèmic, amb una “una tipologia arquitectònica nova que combinava els usos d’habitatge (la casa) amb els industrials (la quadra), i que s’estructurava entorn d’un mateix espai, le cour carré, un pati quadrat al voltant del qual s’organitzaven les activitats productives”[2].

L’any 1786 Josep Carafí funda la companyia no reglamentada Jsph Carafí Cia., destinada a la fabricació d’indianes. L’any 1793 començarà les obres en uns terrenys al recentment obert carrer Nou de la Rambla per construir-hi una fàbrica de pintats. El terreny comprat era molt profund i arribava fins al carrer de Trentaclaus, avui Arc del Teatre.

A la seva mort el succeí el seu fill Llorenç Carafí, qui realitzarà reformes a la fàbrica per ampliar-la.

L’any 1829 la fàbrica ja no figurava en el Padró de fabricants.

A la dècada dels anys trenta del segle XIX Antoni Camps compra diverses parcel·les entre els carrers Nou de la Rambla i Trenta Claus per tal d’ampliar la fàbrica de filats i teixits Camps-Torrents, entre les quals trobem l’antiga fàbrica d’indianes de Josep Carafí.

“Durant la primera meitat del segle XX i després de la Guerra Civil, la casa fàbrica Camps va desaparèixer a causa de l’obertura de l’avinguda de Garcia Morató, avui anomenada avinguda de les Drassanes”[3].

 

 

[1] Artigues i Vidal, J.; 2011, pàg. 259

[2] Artigues, J., Mas F., 2013

[3] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 420Bibliografia

Artigues i Vidal, J.; 2011, “Les fàbriques d’indianes com a model d’espai fabril”, Barcelona Quaderns d’Història, Núm. 17, Ajuntament de Barcelona, pàg. 253-279

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona

Artigues, J., Caballé, F., Tatjer, M.; 2013 “El llegat fabril al nucli antic de Barcelona: cens de fàbriques i edificis actuals de Ciutat Vella amb activitat industrial entre el segle XVIII i principis del XX”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura

Artigues, J., Mas F., 2013, “Indianes 1736-1847”, MUHBA Guia d’Història Urbana Núm. 14, Ajuntament de Barcelona 

Hernandez-Cros J. E.; (direcció),”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona, 1987

Sánchez, À.; 2012, “Indianes, 1736-1847 Els orígens de la Barcelona industrial”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona