Casa fàbrica Rull

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

Amb  l’aparició de les primeres fàbriques d’indianes a Barcelona, sorgeix un nou tipus d’edificació: la casa-fàbrica. No es coneix gaire de com era la seva distribució interna, doncs el projecte presentat per obtenir la llicència municipal, obra d’un mestre d’obres de confiança, només dibuixava una simple delineació de la façana, car era l’únic “’aspecte regulat per les ordenances, és a dir, l’àmbit públic de les construccions”[1]. Eren, en el seu conjunt, unes construccions adscrites estilísticament al neoclassicisme acadèmic, amb una “una tipologia arquitectònica nova que combinava els usos d’habitatge (la casa) amb els industrials (la quadra), i que s’estructurava entorn d’un mateix espai, le cour carré, un pati quadrat al voltant del qual s’organitzaven les activitats productives”[2].

Joan Rull i Arnabach funda una fàbrica d’indianes, sota la raó social d’Anglès, Rull i Cia., l’any 1783. La fàbrica s’aixecarà en un gran terreny situat entre els carrers dels Còdols i el d’Obradors.

L’any 1788 realitza alguns condicionaments interns de la casa fàbrica, que en aquell moment tenia 300 operaris treballant-hi.

L’any 1797 Joan Rull construïa de nova planta una nova casa fàbrica de quatre pisos d’alçada, “amb una amplada de 93 pams, una portalada central que organitza 5 eixos verticals de balcons, per a una alçada de 84 pams, de manera que possibilitava el desplegament tant dels usos residencials en el front de façana com dels industrials en la profunditat de la parcel·la”[3] 

L’any 1805 encarrega la construcció d’una casa gran al mateix carrer dels Còdols, just davant de la seva residència.

L’any 1820 el seu fill, Joan Rull i Camarasa, inicia obres de reforma a la fàbrica del carrer d’Obradors, allà on s’havia aixecat la primigènia fàbrica Rull. L’any 1833 realitzarà reformes a la fàbrica que tocava al carrer dels Còdols.

A la segona meitat del segle XX la fàbrica fou enderrocada amb l’obertura del carrer d’en Rull, que connectà els carrers Nou de sant Francesc i Obradors, que aquell moment tenia forma de ela, amb el carrer dels Còdols, canviant el nom d’un tram del carrer d’Obradors pel d’en Rull, en memòria de la família del mateix nom.

 

 

[1] Artigues i Vidal, J.; 2011, pàg. 259

[2] Artigues, J., Mas F., 2013

[3] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 210Bibliografia

Artigues i Vidal, J.; 2011, “Les fàbriques d’indianes com a model d’espai fabril”, Barcelona Quaderns d’Història, Núm. 17, Ajuntament de Barcelona, pàg. 253-279

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona

Artigues, J., Caballé, F., Tatjer, M.; 2013 “El llegat fabril al nucli antic de Barcelona: cens de fàbriques i edificis actuals de Ciutat Vella amb activitat industrial entre el segle XVIII i principis del XX”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura

Artigues, J., Mas F., 2013, “Indianes 1736-1847”, MUHBA Guia d’Història Urbana Núm. 14, Ajuntament de Barcelona 

Hernandez-Cros J. E.; (direcció),”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona, 1987

Sánchez Suárez, A.; 1984, “Los orígenes sociales de los fabricantes de indianes la familia Rull”, Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya: [Barcelona, del 17 al 21 de desembre de 1984, Actes,  Vol. 1,pàg. 779-788

Sánchez, À.; 2012, “Indianes, 1736-1847 Els orígens de la Barcelona industrial”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona