Casa fàbrica Sala-Nadal

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

Amb  l’aparició de les primeres fàbriques d’indianes a Barcelona, sorgeix un nou tipus d’edificació: la casa-fàbrica. No es coneix gaire de com era la seva distribució interna, doncs el projecte presentat per obtenir la llicència municipal, obra d’un mestre d’obres de confiança, només dibuixava una simple delineació de la façana, car era l’únic “’aspecte regulat per les ordenances, és a dir, l’àmbit públic de les construccions”[1]. Eren, en el seu conjunt, unes construccions adscrites estilísticament al neoclassicisme acadèmic, amb una “una tipologia arquitectònica nova que combinava els usos d’habitatge (la casa) amb els industrials (la quadra), i que s’estructurava entorn d’un mateix espai, le cour carré, un pati quadrat al voltant del qual s’organitzaven les activitats productives”[2].

Josep Sala i Vivé (o Vives), després de formar part com inversos de la primera fàbrica d’indianes documentada l’any 1736, la de Jacint Esteve, i de participar també en la companyia French, fundarà la seva pròpia companyia l’any 1750.

Aquesta fàbrica, coneguda com a Fàbrica Xica, es trobava al carrer d’en Cortines davant del Portal Nou.

L’any 1783 el comerciant Antoni Nadal i Darrer compra la fàbrica Sala, i l’any 1786 reedifica la casa del carrer d’en Cortines amb “d’un gran casal, de 116 pams (22 metres) de façana i cinc plantes d’alçada. Les obres que van suposar una substitució dels edificis anteriors, que el 1788 ja havien arribat fins a la part anterior de la parcel·la del carrer del Rec Comtal”[3].

No es tenen notícies de la fàbrica més enllà del 1788. “L’edifici devia ser posteriorment llogat com a espai industrial. Amb molta posteritat, el 1872, estava enregistrada la fàbrica de teixits i filats Miguel Ruiz al n. 16 del Rec Comtal i la fàbrica de tints per a teixits de Josep Fàbregas al número 25 del carrer d’en Cortines. La fàbrica d’aprestos (llustre) de Francesc Comas ocupà també aquest edifici”[4].

 

 

[1] Artigues i Vidal, J.; 2011, pàg. 259

[2] Artigues, J., Mas F., 2013

[3] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 145

[4] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 145Bibliografia

Artigues i Vidal, J.; 2011, “Les fàbriques d’indianes com a model d’espai fabril”, Barcelona Quaderns d’Història, Núm. 17, Ajuntament de Barcelona, pàg. 253-279

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona

Artigues, J., Caballé, F., Tatjer, M.; 2013 “El llegat fabril al nucli antic de Barcelona: cens de fàbriques i edificis actuals de Ciutat Vella amb activitat industrial entre el segle XVIII i principis del XX”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura

Artigues, J., Mas F., 2013, “Indianes 1736-1847”, MUHBA Guia d’Història Urbana Núm. 14, Ajuntament de Barcelona 

Hernandez-Cros J. E.; (direcció),”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona, 1987

Sánchez, À.; 2012, “Indianes, 1736-1847 Els orígens de la Barcelona industrial”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona