El palau dels marquesos de Dou

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

Sobre una edificació probablement del segle XV, de la qual se'n conserven una finestra coronella tapiada i un portal adovellat, va ser totalment refet al segle XVIII, i reformat de nou al segle XIX. “Presenta exteriorment una façana de carreus rejuntats pròpia del segle XVIII, amb balcons de llosana ceràmica i emmarcament de pedra”[1]. Es troba al número 31 del carrer sant Pere Més Baix.

El marquesat de Dou, és un títol nobiliari creat pel papa Lleó XIII l’any 1880 en benefici de Lluís Ferran d'Alòs i de Martín, primer marquès de Dou.

Durant la Guerra Civil “la família del marquès de Dou va haver d’abandonar l’edifici, i en acabar s’hi instal·là una escola nacional, el “Grupo escolar Cervantes”. No s’ha de confondre amb el palau Alòs, situat al número 55 del mateix carrer, edificat durant la primera meitat del segle XVIII per a Josep Francesc d’Alòs i de Rius (1689-1758), Marquès de Puertonuevo, germà d’Antoni d’Alòs i de Rius (1693-1780), 1r marquès d’Alòs i rebesavi de Lluís Ferran d’Alòs”[2].

L’any 1989 es va realitzar una profunda reforma a l’edifici per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’un centre escolar, desfigurant el seu aspecte original.

 

[1] Hernandez-Cros J. E.; (direcció), 1987, pàg. 434

[2] Gudayol Torelló, A., 2014, pàg. 440Bibliografia

Gudayol Torelló, A., 2014, “Un Recorregut particular per la història de la cultura a Catalunya: els papers de la família Alòs-Moner», Estudis Romànics, pàg. 439-446

Hernandez-Cros J. E.; (direcció), 1987”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona

Molet Petit, J.; 2019, “La casa del Caballero Caetano Dou, crónica de un palacio inconcluso”, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Vol. 33, pàg. 71-92