Casa fàbrica Lavallol i Vigo

¡Abajo las Murallas! ( tornar al mapa)

Amb  l’aparició de les primeres fàbriques d’indianes a Barcelona, sorgeix un nou tipus d’edificació: la casa-fàbrica. No es coneix gaire de com era la seva distribució interna, doncs el projecte presentat per obtenir la llicència municipal, obra d’un mestre d’obres de confiança, només dibuixava una simple delineació de la façana, car era l’únic “’aspecte regulat per les ordenances, és a dir, l’àmbit públic de les construccions”[1]. Eren, en el seu conjunt, unes construccions adscrites estilísticament al neoclassicisme acadèmic, amb una “una tipologia arquitectònica nova que combinava els usos d’habitatge (la casa) amb els industrials (la quadra), i que s’estructurava entorn d’un mateix espai, le cour carré, un pati quadrat al voltant del qual s’organitzaven les activitats productives”[2].

Josep Lavallol i Joan Vigo havien constituït l’any 1838 una companyia de filats de cotó, Lavallol y Vigo, i que disposava de tres fàbriques a la ciutat: una primera, una filatura d’accionament manual o animal fundada l’any 1838 al carrer de la Riereta; una segona, una fàbrica de tissatge situada al camí de la Cadena; i finalment van llogar al carrer de les Ramelleres una casa per instal·lar-hi una fàbrica de filats de cotó.

En aquell espai industrial del carrer de les Ramelleres existia ja una fàbrica de tintats de vermell “que ampliaren a la filatura amb accionament d’una màquina de vapor”[3].

“Durant un període de temps indeterminat del segle XX, la casa fàbrica Lavallol i Vigo va ser ocupada per la companyia d’electricitat FECSA, qui enderrocà el front edificat de la casa i reutilitzà les dues “quadres” laterals. Aquesta instal·lació de transformació elèctrica i tallers de manteniment de la companyia FECSA, va subsistir fins que l’any 2000 es començà a edificar la nova Facultat d’Història de la Universitat de Barcelona, que implicà l’enderrocament de totes les edificacions”[4].

 

 

 

[1] Artigues i Vidal, J.; 2011, pàg. 259

[2] Artigues, J., Mas F., 2013

[3] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 499

[4] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 499Bibliografia

Artigues i Vidal, J.; 2011, “Les fàbriques d’indianes com a model d’espai fabril”, Barcelona Quaderns d’Història, Núm. 17, Ajuntament de Barcelona, pàg. 253-279

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona

Artigues, J., Caballé, F., Tatjer, M.; 2013 “El llegat fabril al nucli antic de Barcelona: cens de fàbriques i edificis actuals de Ciutat Vella amb activitat industrial entre el segle XVIII i principis del XX”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura

Artigues, J., Mas F., 2013, “Indianes 1736-1847”, MUHBA Guia d’Història Urbana, Núm. 14, Ajuntament de Barcelona 

Hernandez-Cros J. E.; (direcció), 1987, ”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona

Sánchez, À.; 2012, “Indianes, 1736-1847 Els orígens de la Barcelona industrial”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona