Casa fàbrica Vidal

¡Abajo las Murallas! ( tornar al mapa)

Amb  l’aparició de les primeres fàbriques d’indianes a Barcelona, sorgeix un nou tipus d’edificació: la casa-fàbrica. No es coneix gaire de com era la seva distribució interna, doncs el projecte presentat per obtenir la llicència municipal, obra d’un mestre d’obres de confiança, només dibuixava una simple delineació de la façana, car era l’únic “’aspecte regulat per les ordenances, és a dir, l’àmbit públic de les construccions”[1]. Eren, en el seu conjunt, unes construccions adscrites estilísticament al neoclassicisme acadèmic, amb una “una tipologia arquitectònica nova que combinava els usos d’habitatge (la casa) amb els industrials (la quadra), i que s’estructurava entorn d’un mateix espai, le cour carré, un pati quadrat al voltant del qual s’organitzaven les activitats productives”[2].

Bartomeu Vidal, comerciant, era propietari d’una parcel·la situada a la cantonada entre els carrers de la Reina Amàlia i de la  Lleialtat, on l’any 1839 féu edificar una casa fàbrica, de la qual es desconeix la finalitat productiva d’aquesta. “Molt probablement aquesta fàbrica estava destinada al lloguer d’espai industrial, sense especificar cap ram”[3].

La casa fàbrica del carrer de la Reina Amàlia era “una unitat de producció menor, situada en una parcel·la de petita dimensió, davant de la Presó del carrer de la Reina Amàlia cantonada amb el de la Lleialtat, amb uns 26 metres de façana a cada carrer. L’edifici està format pel cos de casa al carrer de la Lleialtat i la “quadra” de dimensions més grans al carrer de Reina Amàlia, amb una alçada de quatre plantes. La construcció era molt austera, d’estructura tradicional de murs de càrrega i bigues de fusta, i la “quadra” d’una amplada de 13 metres, estava dividida en dues tramades suportades per pilars i jàsseres de fusta”[4].

A finals del segle XIX fou transformada en habitatges. Recentment l’edifici ha estat rehabilitat.

 

 

 

[1] Artigues i Vidal, J.; 2011, pàg. 259

[2] Artigues, J., Mas F., 2013

[3] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 516

[4] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 516Bibliografia

Artigues i Vidal, J.; 2011, “Les fàbriques d’indianes com a model d’espai fabril”, Barcelona Quaderns d’Història, Núm. 17, Ajuntament de Barcelona, pàg. 253-279

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona

Artigues, J., Caballé, F., Tatjer, M.; 2013 “El llegat fabril al nucli antic de Barcelona: cens de fàbriques i edificis actuals de Ciutat Vella amb activitat industrial entre el segle XVIII i principis del XX”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura

Artigues, J., Mas F., 2013, “Indianes 1736-1847”, MUHBA Guia d’Història Urbana. Núm. 14, Ajuntament de Barcelona 

Hernandez-Cros J. E.; (direcció), 1987, ”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona

Sánchez, À.; 2012, “Indianes, 1736-1847 Els orígens de la Barcelona industrial”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona