Domus palau Episcopal

La Barcelona Romana ( tornar al mapa)

L’urbanisme de la ciutat dels primers temps ens és poc conegut, però els experts proposen una modulació de les insulae  (illes de cases) variable, i amb unes cases que van ser construïdes en terrenys verges –sense edificacions anteriors-, a causa del fet que la ciutat es va construir ex novo, i no va caldre adaptar-les a edificis anteriors ni a conceptes urbanístics provinents d’èpoques anteriors.  

Malauradament no tenim una visió generalitzada de les domus de l’època perquè només s’han pogut estudiar set casos, i les estructures excavades només s’han pogut documentar parcialment, sense obtenir-ne  la totalitat de les sales que en formaven part. Aquesta manca d’una visió completa dificulta la catalogació de les restes en una tipologia concreta de domus; a més s’hi ha d’afegir que “la trajectòria urbanística desenvolupada durant l’antiguitat tardana, que va amortitzar gran part de les estructures més antigues, va afectar sensiblement el coneixement de les estructures altimperials”[1]; és per aquest motiu, que són les domus construïdes a partir del segle IV de les que en tenim més vestigis arqueològics.

Malgrat tot el dit anteriorment, sí que podem anotar-ne algunes característiques comunes:

  • No s’ha donat cap exemple d’una domus que hagi conservat la seva planta sencera
  • Només coneixem domus amb forma de peristil o de pati porticat com a àrea de circulació i distribució.
  • En una ciutat de tan reduïdes dimensions no trobem cases modestes, sinó grans domus que serien representatives dels colons més benestants amb un nivell econòmic important.  Això es pot donar pel fet que “la colònia de Barcino, a part de l’aspecte econòmic, s’havia fundat sobretot per una funció política, administrativa i religiosa, amb un destacat caràcter simbòlic ideològic de domini i conquesta del territori”[2].
  • Una de les sales que denoten aquest estatus benestant són els banys privats o balnea, que documentem en totes elles.
  • Cap de les parts excavades de les cases s’han registrat restes de lararis (petit altar l'interior de les cases romanes), la qual cosa no ens permet analitzar el funcionament de la religió domèstica a la nostra ciutat.
  • “L’interior de les domus era espectacular des del punt de vista arquitectònic i ornamental, però des de l’exterior no es podia apreciar, perquè per fora aquestes cases no eren monumentals i, com que pràcticament no hi havia obertures a la façana, passaven inadvertides. La privacitat, doncs, constituïa un element indispensable en l’organització de la casa”[3].

Aquesta possible domus se situava al nord-oest de la ciutat romana al costat de la porta decumana occidental. La descoberta de les estructures es va produir a finals de novembre de 1976, quan es va cavar una fossa per col·locar un dipòsit al pati del palau episcopal, fet que va provocar una pèrdua considerable de les restes arqueològiques[4].

La parcialitat de la visió de la planta de la casa dificulta la comprensió i interpretació dels pocs elements arquitectònics descoberts.

Del petit sector conservat d’aquesta possible domus, datada entre finals del segle II i inicis del segle III, s’hi van documentar un mosaic i pintures murals en dues estances.

 

 

[1] Cortés Vicente, A.,  2011, pàg. 17

[2] Cortés Vicente, A.,  2011, pàg. 62

[4] “A  finales  del  pasado   1976,   -e l   30   de   noviembre- el   señor   Bassegoda, arquitecto encargado de las obras del obispado, nos comunicó que al realizarse, sin previo aviso, una fosa para colocar un depósito de fuel-oil en el patio del palacio arzobispal    había  aparecido  u n  muro  posiblemente  romano.  Acudimos  rápidamente al   lugar  y  nuestra  -sorpresa  fue  mayúscula  al  darnos  cuenta  que  no  sólo   se  había descubierto  un  muro romano sino que  habían destrozado gran  parte  de dos  mosaicos y pinturas que recubrían  el  muro .  La  magnitud  de esta pérdida  la podemos estimar si tenemos en cuenta que el palacio arzobispal se encuentra situad o en el cuadrante NO  de la colonia romana, zona cuya estratigrafía  debía  ser  bastante  limpia , cosa difícil de hallar en la ciudad, puesto que prácticamente desde la edificación  del palacio, en la edad media a diferencia de otros puntos continuamente afectados por las remodelaciones urbanas, no ha sufrido el  subsuelo ningún  cambio  sustancial que lo  alterara  o  modificara”. Granados García, J.O.; Rodà de Llanza, I.; 1980, pàg. 451

 Bibliografia

Ajuntament de Barcelona, “Barcino/BCN”, Museu d’Història de Barcelona 

ATICS Projectes, “La Domus romana del carrer de la Fruita de Barcelona”, ATICS S.L., Gestió i difusió del patrimoni arqueològic i històric http://www.atics.org/fitxaprojecte.php?proj_ID=24&lang=ca

Cortés Vicente, A.; 2011, ”L'arquitectura domèstica de la ciutat romana de 'Barcino'”,   Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Núm. 7, pàg. 16-66

Cortés Vicente, A., 2009, “L'Arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya : època tardorepublicana i altimperial”, Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, http://hdl.handle.net/10803/5559

Granados García, J.O.; Rodà de Llanza, I.; 1980, “Restos de una casa romana en el patio del palacio arzobispal de Barcelona”, Noticiario arqueológico hispánico, Núm. 9, pàg. 449-464

Miró i Alaix, C.; 2011, “Els 'balnea' de les 'domus' de 'Barcino”, Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Núm.  7, pàg. 68-83

Miró i Alaix, C., Ramos Ruiz, J.; 2013, “Un exemple d'explotació de la carta arqueològica de Barcelona: les vil·les i els petits assentaments agrícoles. Una primera radiografia del territorium”, Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Núm. 9, pàg. 138-155

Vilardell i Fernández, A.; 2008, “Les restes romanes del carrer Avinyó dins l'urbanisme de Barcino”, Ex novo: Revista d'Història i Humanitats, Núm. 5, pàg. 59-79

Web Pla Bàrcino, Ajuntament de Barcelona, Servei d’Arqueologia de Barcelona,  Departament de Sistemes d’Informació, ICUB http://arqueologiabarcelona.bcn.cat/pla-barcino/barcino3d/