Pla d'en Llull

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Conegut també com a plaça dels Olms o dels Calderers, “era, per les seves grans dimensions, el centre de diversos barris que hi confluïen”(1).

En un inici havia estat la zona on hi treballaven els calders, dons calia que el seu treball es desenvolupés en un espai perifèric, a causa del soroll que causava la seva activitat. Més tard, s’hi instal·la, a la banda sud de la plaça,  l’escorxador de la ciutat i això propicià “la substitució dels calderers pels carnissers, i el desplaçament dels primers cap a ponent”(2). Al estar al costat del portal de san Daniel, també era una zona vinculada al món del transport, amb un abeurador a la banda nord de la plaça, llogaters de mules, mestres de fer carros, etc.

Al ser un espai gran també feia de “plaça d’armes”(3) , i podia “convertir-se en el “darrere” dels escenaris festius (carnestoltes,..)”(4).   


  1. Garcia Espuche, A., 2009, pàg. 127
  2. Garcia Espuche, A., 2009, pàg. 127
  3.  Espai gran on la guarnició d’una ciutat fa els seus exercicis http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0201592.xml
  4. Garcia Espuche, A., 2009, pàg. 126
     

Bibliografia

Garcia Espuche, A., 2009, “La ciutat del Born: Economia i vida quotidiana a Barcelona (segles XIV a XVIII)",  Editorial: Ajuntament de Barcelona