Pla d'en Llull

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Conegut també com a plaça dels Olms o dels Calderers, “era, per les seves grans dimensions, el centre de diversos barris que hi confluïen”[1].

En un inici havia estat la zona on treballaven els calders, ja que calia que el seu treball es desenvolupés en un espai perifèric, a causa del soroll que causava la seva activitat. Més tard, s’hi instal·la, a la banda sud de la plaça,  l’escorxador de la ciutat i això propicià “la substitució dels calderers pels carnissers, i el desplaçament dels primers cap a ponent”[2]. A l’estar al costat del portal de sant Daniel, també era una zona vinculada al món del transport, amb un abeurador a la banda nord de la plaça, llogaters de mules, mestres de fer carros, etc.

En ser un espai gran també feia de plaça d’armes[3], i podia “convertir-se en el darrere dels escenaris festius (carnestoltes, etc.)”[4].   

 

[1] Garcia Espuche, A., 2009, pàg. 127

[2] Garcia Espuche, A., 2009, pàg. 127

[3] Espai gran on la guarnició d’una ciutat fa els seus exercicis http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0201592.xml

[4] Garcia Espuche, A., 2009, pàg. 126Bibliografia

Garcia Espuche, A.; 2009, “La ciutat del Born: Economia i vida quotidiana a Barcelona (segles XIV a XVIII)”,  Ajuntament de Barcelona