La Casa de la Bolla o del General

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

Edifici de la Diputació del General o Generalitat, ubicat a l’actual pla de Palau, a prop de la Llotja, on es cobrava l’impost de la bolla[1]que gravava el comerç de teixits.

“L’impost de bolla, que gravava, successivament, la producció i el consum de teixits, va ser creat a les Corts de Montsó de 1362-1363 (...), i  es va mantenir fins al 1770, any en què Carles III en va decretar l’extinció definitiva”[2].

“La part de l’impost que gravava la producció de draps i robes de llana —la bolla de plom— variava segons la qualitat i les característiques del teixit”[3]. (...). “A l’igual de la resta de drets percebuts per la Generalitat, la recaptació dels drets de bolla s’arrendava al millor postor, per col·lectes fiscals i per períodes de tres anys, i l’import dels arrendaments s’havia de dipositar periòdicament a la Taula de Canvi de la ciutat de Barcelona. Sobre els arrendataris requeia la responsabilitat del pagament dels salaris dels oficials i el control dels funcionaris encarregats de recaptar directament l’impost i de gestionar-ne els tràmits burocràtics”[4]. La documentació sobre el pagament d’aquest impost, demostra “que existia la resistència a pagar els drets: falsificació de segells de cera i bolla de plom, existència de magatzems clandestins de robes, venda casa per casa de teixits que havien de satisfer drets de bolla, resistència a mostrar els llibres als oficials de la bolla, etc.”[5].

Era un edifici de planta rectangular, amb “planta baixa porticada, un pis amb finestres i sostre coronat amb merlets i gàrgoles. Als segles següents a la seva construcció sofrí algunes reparacions que no van alterar l'estructura original”[6].

Va ser enderrocat quan es va urbanitzar aquest espai l’any 1740 i es van construir uns pavellons militars.

 

 

[1] Peça de metall que era posada a cada cap de la peça de roba com a comprovant de pagament de l’impost que gravava la confecció de teixits. http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=bolla&operEntrada=0

[2] Duran i Pujol, M.; 2003, pàg. 9

[3] Duran i Pujol, M.; 2003, pàg. 9

[4] Duran i Pujol, M.; 2003, pàg. 11

[5] Duran i Pujol, M.; 2003, pàg. 33-34

[6] Ainaud, J., Gudiol, J., Verrie, F. P., 1947Bibliografia

Ainaud, J., Gudiol, J., Verrie, F. P., 1947, “Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid

Duran i Pujol, M.; 2003, “Els Arrendaments dels drets de bolla: un indicador vàlid per mesurar la producció i el consum de teixits?”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, pàg. 9-39