Casa dels Marc

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

La família Marc bastí al segle XIV una casa sobre “el  parament i una de les torres de la muralla romana -torre núm. 36- ampliant la superfície cap a l'interior mitjançant una estructura porxada. També es construí a l'interior un cos perpendicular, que dóna a l'edifici una característica planta en forma d'ela”(1).

Anterior a l’obra gòtica, en el seu emplaçament existia un edifici d’una sola planta, cobert a una vessant, d’època comtal. Un cop enderrocat va alçar-se el casal gòtic. De fet, els Marc posseïen en aquest espai dos cases que no formaven arquitectònicament una unitat.  Una de les cases era perpendicular a la muralla romana, i tenia una portalada al carrer del Cometa que comunicaria amb el carrer de la Palma de sant Just,  i tenia planta baixa i un pis superior. “A la banda superior, hi havia la part noble de la casa , que sembla correspondre’s a la sala de doble alçada i fàbrica gòtica amb pintura mural que alterna els escuts ogivals de les barres del casal de Barcelona amb l’emblema dels Marc”(2). La segona casa s’adossava en part a la muralla i tenia planta rectangular, amb una planta noble construïda sobre la planta baixa a nivell del pas de ronda, que presentava “dues façanes encarades a mar i a muntanya amb finestres coronelles”(3).

El 1387 les dues cases passen a ser propietat de la família Gualba, qui en serà propietària fins al segle XVIII. “El conjunt patí diverses transformacions cap al segle XV, moment en què s'afegí, al fons del pati, una terrassa exterior amb barana balustrada”(4). Al segle XVII es va dividir vertical i horitzontalment l’estructura gòtica, afegint un cos davant la façana principal, i la façana fou decorada  amb esgrafiats.

El 1737 el casal passà, per llegat testamentari, a mans de la Comunitat dels preveres de sant Just i Pastor, qui realitzaren obres dons els edificis es trobaven en un estat ruïnós. El 1779 els edificis foren adquirits pel mercader d’indianes Tomàs Llimona, de qui procedeix el nom actual de l’emplaçament.

El 1991, els edificis sofriren una forta intervenció degut al seu mal estat. “El llarg procés edificatori que s'hi podia seguir des de la romanitat al s. XIX va alterar-se completament. Sota un criteri intel·lectualment dubtós i lligat a la tradició més caduca de la disciplina restauradora, tota l'arquitectura posterior a la fàbrica gòtica fou ignorada, emmascarada o destruïda”(5).

 


  1. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament de Barcelona: Casa dels March
  2. Gea i Bullich, M. , Hernández-Gasch, J., 2012, pag. 15-16
  3. Gea i Bullich, M. , Hernández-Gasch, J., 2012, pag. 16-17
  4. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament de Barcelona: Casa dels March
  5. Riu-Barrera, E., 2006, pàg. 11

Bibliografia

Gea i Bullich, M. , Hernández-Gasch, J., 2012, “Memòria conjunta de les antigues intervencions arqueològiques al Sector del  de Regomir i Correu Vell”, ACTIUM, Alella

Riu-Barrera, E., 2006, “La casa gòtica dels Marc al pati d’en Llimona de Barcelona”, Arqueologia Medieval, Núm. 2, pàg. 8 - 21

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament de Barcelona: Casa dels March http://w10.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=inspect&id.identificador=1342&id.districte=01