Palau Alós

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

A l’edat mitjana, en terres alodials del monestir de sant Pere de Puel·les, es van construir diverses propietats. A finals del segle XVI s’agruparen quatre de les cinc finques, però sense unificar-les.

La família Amat, provinents de Terrassa, s’haurien instal·lat com a paraire, s’haurien instal·lat al barri de sant Pere a començament del segle XVII. Els Amat farien “fortuna com a prestadors, empresaris del tèxtil de llana i exportadors de manufactures”[1].

El 1610 Pau Amat  va comprar la primera de les tres cases “que foren l’origen d’una gran residència al carrer de sant Pere més Baix”[2]. L’any 1619 compra la segona casa, i el 1638 la tercera, la més gran. Aleshores, van començar les obres per convertir aquestes tres cases en una gran residència, obres que duraran de 1620 a 1642. Aquest edifici fou propietat de la família Amat fins, “com a mínim, el 1730. Entre aquest any i 1770 no apareixen més referències fins que a partir d’aquesta data la casa figura com la residència d’un membre de la noblesa, Francesc d’Alós, i es converteix en palau dels marquesos d’aquest títol”[3]. La gran casa va deixar de ser residència de la família Amat el 1689, i posteriorment serví com a caserna, tant pels exèrcits austriacistes, com pels borbons.

L’any 1738 Josep Francesc d’Alòs[4], futur marquès de Puertonuevo, comprà cinc propietats  situades al carrer de Sant Pere Més Baix, “Aquestes cases constitueixen la part més important de l’actual edifici, conegut erròniament amb el nom de palau del marquès d’Alòs, ja que Alòs no era en realitat el títol del seu propietari, sinó el cognom. La finca, tal com és avui, es completà posteriorment amb l’annexió de dues noves cases”[5]. S’executaren aleshores obres per tal d’unificar les edificacions en una única construcció, destinada a “respondre a uns usos ben diferents dels que havien tingut fins aleshores, de caire industrial i domèstic”[6]. Amb posterioritat s’hi afegirien la parcel·la del carrer d’en Mònec i una altra casa situada al carrer sant Pere Més Baix. A partir de 1757 el segon marquès de Puertonuevo va promoure reformes “destinades a convertir les antigues cases, més aviat humils, dels paraires i comerciants, en un palau destinat a evidenciar la categoria social i econòmica dels seus propietaris, d’acord amb els models de les residències de l’alta burgesia i la noblesa urbana d’aquest període”[7]. La casa resultant tenia dues plantes, cotxera, cavallerissa i un jardí, al qual s’accedia des de la primera planta.

Durant els segles XIX i XX la casa va patir “nombroses reformes i segregacions que acabaren per transformar profundament la seva estructura”[8]. Durant la Segona República va acollir el  Centre Obrer Aragonès; més tard s’hi establí la Penya Cultural Barcelonesa que restà dins l’immoble fins al 1994, moment en què la finca quedà abandonada.  Actualment acull el  Casal de Barri Pou de la Figuera

 

 

[1] Badosa Coll, E.; 2012, pàg. 31

[2] Badosa Coll, E.; 2012, pàg. 148

[3] Badosa Coll, E.; 2012, pàg. 149

[4] “després d'haver estat nomenat assessor de la intendència, alcalde major de Barcelona, auditor de la guerra i considerat un personatge rellevant en el si de la Reial Audiència de Catalunya, fou ascendit a "alcalde de Casa y Corte" i posteriorment conseller honorari de Castella”, Martínez Rodríguez, A.A.; 2010, pàg. 152

[5] Cruells Castellet, J.; Hernández i Gasch, J.; Nadal Roma, E.; Sadurní Puigbó, N., 2010, pàg. 303

[6] Cruells Castellet, J.; Hernández i Gasch, J.; Nadal Roma, E.; Sadurní Puigbó, N., 2010, pàg. 308

[7] Cruells Castellet, J.; Hernández i Gasch, J.; Nadal Roma, E.; Sadurní Puigbó, N., 2010, pàg. 308

[8] Cruells Castellet, J.; Hernández i Gasch, J.; Nadal Roma, E.; Sadurní Puigbó, N., 2010, pàg. 308Bibliografia

Badosa Coll, E.; 2012, “La Barcelona del Barroc a través d'una família de comerciants: els Amat”, Fundació Noguera. Estudis Núm. 64

Cruells Castellet, J.; Hernández i Gasch, J.; Nadal Roma, E.; Sadurní Puigbó, N., 2010, “Arquitectura civil i emfiteusi a la Barcelona tardomedieval i moderna: de sis cases al carrer Baix de Sant Pere al palau de la família dels Alós (marquesos de Puertonuevo)”,  Actes IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya Tarragona, del 10 al 13 de juny de 2010, Ajuntament de Tarragona/ Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM)  Col·lecció: TAU-Treballs d’Arqueologia Urbana, Núm. 3, pàg.  299-310

Martínez Rodríguez, A.A.; 2010, “La mitjana noblesa catalana a la darreria de l’etapa foral”, Barcelona, Fundació Noguera, Estudis Núm. 55, Pagès Editors S.L., pàg. 151-152